Проекти-old

Производствени предприятия

Жилищни сгради

Административно-битови сгради

Електрозахранване НН и СрН

 • Трафопостове
 • Разпределителни уредби СрН
 • Кабелни линии СрН
 • Кабелни линии НН
 • Резерви източници на електрическа енергия – – UPS, дизелови електроагрегати, АВР

Реконструкция съществуващи мрежи НН и СрН

 • Кабелиране на въздушни кабелни линии
 • Въздушни и кабелни линии НН и СрН
 • Въздушно-кабелени преходи
 • Изместване на въздушни и кабелни линии СрН и НН

Бензиностанции, газстанции

Специални инсталции

Улично осветление, художествено осветление

Помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции

Електрически централи

 • ВЕЦ и МВЕЦ
 • БМЕЦ (биомаса)
 • ФЕЦ (фотоволтични електроцентрали)
 • ВЯЕЦ (вятърни централи)

Идейни проекти, схеми към ПУП ПРЗ, оценки, становища, авторски надзор

Заснемане на съществуващи електрически инсталации, оценка на съответствието им с действащите в страната стандарти и нормативна уредба, консултации

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране