Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-2483 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020Инвестиционно проектиране, устройствено планиране

Инвестиционно проектиране, устройствено планиране